Concept verslag ALV 2019

                                   CONCEPTVERSLAG

 

van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Bewonersvereniging HARGPLEIN-KETHEL  gehouden op 7 maart 2019 in De Ark.

 

Aanwezige bestuursleden:

Miriam Redeke, voorzitter, Marlène van Geffen, secretaris, Koos Boot, penningmeester, Ciska van Ditten en Barbera Noordzij waren verhinderd. Verder aanwezig 26 personen, vertegenwoordigend 22 adressen. Van 10 adressen is bericht van verhindering ontvangen.

 1. Opening

Miriam Redeke, voorzitter, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

    De warmtescan die tijdens de jaarvergadering 2018 werd aangekondigd heeft wegens de weersomstandigheden in het voorjaar 2018 pas in 2019 plaatsgevonden. Inmiddels hebben alle deelnemers het verslag van hun woning ontvangen.

    Er zijn geen ingekomen stukken.

 

 1. Vaststelling verslag Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 1 maart 2018.

    Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

 

 1. Jaarverslag secretaris

    Het jaarverslag 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 1. Financiën

–    Het financieel jaarverslag 2018 wordt ongewijzigd goedgekeurd.

–    verslag Kascommissie: de commissie, bestaande uit Gert Wim Hazelaar    en Cees van Dalen heeft de stukken gecontroleerd en akkoord bevonden.

Abusievelijk was Robert Hipke niet benaderd.

     Gert Wim Hazelaar leest de door de commissie getekende verklaring voor.

     De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.

–    Begroting 2019

         De vergadering gaat akkoord met de opgestelde begroting

 • Contributie voor 2019 blijft € 10,- per adres.

         De leden zullen dit jaar een factuur ontvangen voor de contributie.

–    Benoeming leden kascommissie 2019

Cees van Dalen en Gert-Wim Hazelaar blijven aan. Een reservelid moet worden benoemd, maar er meldt zich niemand ter vergadering.

Omdat Robert Hipke niet was benaderd moet tijdens de jaarvergadering 2020 zowel een nieuw lid als een reservelid worden benoemd.

 

 1. Bestuur

Volgens de statuten treedt het gehele bestuur af.

Het gehele bestuur is herkiesbaar en wordt opnieuw benoemd.

 

 1. Buurt AED

In de omgeving van het Hargplein is een AED bij de apotheek en Sima Sport.

Omdat deze na sluitingstijd niet bereikbaar is gaan we bekijken of het mogelijk is op het Hargplein een AED te plaatsen die wel altijd bereikbaar is.

De mogelijkheden worden onderzocht. Op één persoon na gaan alle aanwezigen met het voorstel akkoord, één persoon onthoudt zich van stemmen.

 

 1. Wat verder ter tafel komt.

– Juliette Glavimans heeft een bezwaarschrift opgesteld inzake de verhoging van de WOZ-waarde. Deze  brief is voor iedereen beschikbaar

Op de vraag of ook een huurder bezwaar kan aantekenen wordt verwezen naar de site van de regionale belastinggroep

 • Parkeren aan de zijde van De Nieuwe Harg levert vaak problemen op. Aan de beheerder van De Ark zal worden gevraagd om, bij het reserveren van de zaal aan de mensen te vragen elders (parkeergarage Hof van Spaland of Bachplein) te parkeren.   Weliswaar zijn alleen bij de beugels eigen plaatsen, verder is de         parkeerplaats openbaar.

    Ook het foutief parkeren bij de Rabobank is al diverse malen bij de politie                aangekaart.

    Vanuit de vergadering komt het voorstel de gemeente te vragen een groter  verbodsbord op de daar aanwezig meterkast te plaatsen.

 • Er is een voorstel neergelegd bij de VvE van De Nieuwe Harg voor een laadpaal in de parkeergarage voor het opladen van elektrische auto’s
 • Het grondwaterpeil wordt momenteel niet gemeten.
 • De heer Hunnersen merkt op dat de carports achter de Rabobank er zeer slecht uitzien. Een eerdere actie tot opknappen gaf geen succes omdat niet alle eigenaren wilden meedoen.

    Verzoek is gedaan om aan de wijkprocesmanager na te vragen of de gemeente een onderhoudsplicht kan afdwingen.

 • Aan de aanwezigen wordt verzocht om ideeën voor de jaarlijkse feestavond.
 • Ook wordt nogmaals verzocht om aan het secretariaat door te geven als er lief of leed te melden is en ook als er nieuwe bewoners komen.

 

 1. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit de avond met een drankje af te sluiten.