Concept verslag ALV 2020

 

CONCEPTVERSLAG

 

van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Bewonersvereniging HARGPLEIN-KETHEL  gehouden op 20 februari 2020 in De Ark.

 

Aanwezige bestuursleden:

Miriam Redeke, voorzitter, Marlène van Geffen, secretaris, Koos Boot, penningmeester en vicevoorzitter, Ciska van Ditten, lid en Barbera Noordzij, redactie.

Verder aanwezig 30 personen, vertegenwoordigend 24 adressen.

Van 8 adressen is bericht van verhindering ontvangen.

 

 1. Opening

Miriam Redeke, voorzitter, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

 

 1. De presentatie van Arie den Ouden komt wegens ziekte te vervallen.

Miriam Redeke geeft een korte toelichting op het werk van het WOT.

Meer hierover is te vinden op www.WOTSchiedam.nl/Noordrand.

 

 1. Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken

 

 1. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019 wordt ongewijzigd goedgekeurd.

 

 1. Het jaarverslag 2019 van de secretaris wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

 

 1. Financiën
 • Het jaarverslag 2019 wordt goedgekeurd
 • Verslag kascommissie: de commissie, bestaande uit GertWim Hazelaar en Robert Hipke heeft de stukken gecontroleerd en akkoord bevonden

GertWim leest de door de commissie getekende verklaring voor waarna de vergadering het bestuur decharge verleent.

 • Begroting 2020

Het bedrag voor de sociale activiteiten is lager begroot. Er komen minder leden bij de activiteiten, wel was de kerstattentie in 2019 duurder

 • Vaststelling contributie

De contributie blijft € 10,- per adres. Een factuur wordt aan de leden gezonden.

 • Benoeming leden kascommissie 2020

In 2019 heeft Cees van Daalen de plaats in de kascommissie overgenomen van Robert Hipke. Robert en Gert Wim zijn beiden 2 x lid geweest en treden dus af.

Cees van Daalen blijft nog voor 1 jaar aan. Hans Strijland meldt zich als nieuw lid.

Lenie de Visser meldt zich als reservelid.

Kascommissie 2020: Cees van Daalen en Hans Strijland

 

 1. Bestuur

Alle bestuursleden treden ingevolge artikel 11, lid 4, van de statuten af.

Miriam Redeke, Marlène van Geffen, Koos Boot en Ciska van Ditten worden opnieuw benoemd. Barbera Noordzij treedt af.

Omdat het steeds moeilijker wordt jongeren in het bestuur te krijgen (werk/kinderen/andere afspraken) gaat het bestuur in 2020 met 4 leden verder. Staken de stemmen bij stemming dan onthoudt de voorzitter zich van stemmen.

Barbera ontvangt als dank voor haar werkzaamheden in het bestuur een boekenbon en bloemetje.

 

 1. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
 • Ton Buitelaar verwijst naar de firma BeSolar voor het plaatsen van zonnepanelen en wijst op een eventuele mogelijkheid om dit samen te doen.

Het bestuur zal nagaan of hiervoor belangstelling bestaat bij de leden.

BeSolar geeft ook documentatie over verwarming i.v.m. “van het gas af”

Zij doen ook warmtescans, ook voor flats.

 • Ronald de Jong vraagt of er toestemming is om de woning te verhogen. Zijn buren zouden dit van plan zijn, maar dan komen zijn zonnepanelen in de schaduw te liggen.

Er is 1 woning waar dit gedaan is. Waarschijnlijk moet daarvoor bij de gemeente toestemming worden gevraagd.

 • Egbert Mulder vraagt naar de AED.

Aanmelding bij de Hartstichting moet nog worden geregeld.

 • Heleen Mulder maakt een opmerking over aanhangers/karretjes die soms erg lang op het plein blijven staan. Als we weten van wie de aanhanger is dan wordt deze persoon hierover benaderd.

Maar het is een openbaar parkeerterrein.

Spreek elkaar aan op goed parkeren.

 • GertWim Hazelaar wijst op de WoonWijzerWinkel die regelmatig voorlichting geeft i.v.mverduurzaming en energiebesparing.

Op de internetsite www.woonwijzerwinkel.nl kunt u nadere informatie vinden.

 • Ronald de Jong vraagt naar de mogelijkheid van plaatsing van elektrische oplaadpalen.

Het probleem is echter het opladen omdat de auto niet op eigen terrein kan staan.

 

 1. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, dankt  de aanwezigen en nodigt hen uit de avond met een drankje af te sluiten.