Concept verslag ALV 2022

 

 

VERSLAG van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Bewonersvereniging HARGPLEIN-KETHEL  gehouden op 17 maart 2022  in De Ark.

Aanwezige bestuursleden:

Miriam Redeke, voorzitter, Marlène van Geffen, secretaris, Koos Boot, penningmeester en vicevoorzitter, Ciska van Ditten, lid.

Verder aanwezig 22 personen, vertegenwoordigend 16 adressen.

Van 10 adressen is bericht van verhindering ontvangen.

 

 1. Opening

Miriam Redeke, voorzitter, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

 

 1. Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken

 

 1. Het jaarverslag van de Algemene Ledenvergadering 2020 van de secretaris wordt ongewijzigd goedgekeurd.

 

 1. Het jaarverslag 2020 van de secretaris wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

 

 1. Het jaarverslag 2021 van de secretaris wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

 

 1. Financiën
 • Het financieel jaarverslag 2020 wordt goedgekeurd
 • Verslag kascommissie: de commissie, bestaande uit Hans Strijland en Cees van Dalen heeft de stukken gecontroleerd en akkoord bevonden

De vergadering verleent het bestuur decharge.

 • Het financieel jaarverslag 2021 wordt goedgekeurd.
 • Verslag kascommissie: de commissie, bestaande uit Hans Strijland en Lenie de Visser heeft de stukken gecontroleerd en akkoord bevonden.

De vergadering verleent het bestuur decharge.

 • De begroting 2022 is akkoord.
 • Vaststelling contributie

De heer Kobessen vraagt of het niet verstandig zou zijn de contributie te verhogen nu alles duurder wordt.

Tot nu toe ziet het bestuur hiervoor geen reden.

De contributie blijft € 10,- per adres. Een factuur wordt aan de leden gezonden.

 • Benoeming leden kascommissie 2022

De kascommissie 2022 bestaat uit Lenie de Visser en Cees van Dalen.

Aad Peeters meldt zich als reserve lid.

 

 1. Bestuur

Alle bestuursleden treden ingevolge artikel 11, lid 4, van de statuten af.

Miriam Redeke, Marlène van Geffen, Koos Boot en Ciska van Ditten worden opnieuw benoemd.

 

 1. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.

 

 20 september 2022 bestaat de bewonersvereniging 20 jaar.

 Het bestuur ontvangt graag ideeën op welke wijze dit te vieren.

 

Gert-Wim Hazelaar geeft een uiteenzetting over het vernietigen van data op de harde schijf van de PC. Zelf kun je dit niet doen. Er zijn gespecialiseerde bedrijven waar je dit kunt laten doen.

Hij vraagt of er belangstelling voor is om dit gezamenlijk te organiseren.

Heb je hiervoor belangstelling dan kun je dit melden bij Gert-Wim.

 

 1. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, dankt  de aanwezigen en nodigt hen uit de avond met een drankje af te sluiten.