Statuten per 2015

STATUTEN

 

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: “Bewonersvereniging Hargplein-Kethel”, verder te noemen: “de vereniging”.
 2. Zij is gevestigd te Schiedam.

 

DUUR EN VERENIGINGSJAAR

Artikel 2.

 1. De vereniging is opgericht op 20 november 2002
 2. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste verenigingsjaar loopt tot en met 31 december 2003.

 

DOEL EN WERKWIJZE

Artikel 3.

 1. De vereniging heeft tot doel:

het bevorderen van een zo goed mogelijk woon- en leefklimaat op het Hargplein en de directe omgeving daarvan, en het behartigen van die belangen van de bewoners die met hun woonsituatie verband houden.

 1. Zij tracht dit doel te bereiken door:
 2. het raadplegen van de leden van de vereniging, voor zover het gaat om het woon- en leefklimaat van het Hargplein en de directe omgeving daarvan;
 3. het zo goed mogelijk informeren van de leden omtrent de werkzaamheden van de vereniging;
 4. het vertegenwoordigen van de leden van de vereniging in overleg met relevante bestuurlijke, ambtelijke en marktpartijen en personen voor zover het gaat om het woon- en leefklimaat van het Hargplein en de directe omgeving daarvan;
 5. het stimuleren en ondersteunen van werkgroepen.
 6. het werven en beheren van geldmiddelen om bovenstaande activiteiten te financieren;
 7. het aanwenden van alle overige wettelijke midde

LEDEN

Artikel 4.

 1. Leden van de vereniging zijn zij die zich hiervoor bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het bestuur kan de ALV alsnog tot toelating besluiten.
 2. Lid kunnen worden:
 3. alle bewoners/bewoonsters van een woning op het Hargplein;
 4. natuurlijke personen, woonachtig buiten het Hargplein, die overwegende belangen hebben in het Hargplein;
 5. het bestuur kan nadere voorwaarden stellen waaraan de onder sub b genoemde leden moeten voldoen en legt dit besluit ter goedkeuring voor aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
 6. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van de leden worden ingeschreven. Het register is ter inzage van de leden.

 

Artikel 5.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door opzegging door het lid aan het Bestuur van de vereniging.
 3. door beëindiging van bewoning van het Hargplein cq. door beëindiging van overwegende belangen in het Hargplein;
 4. door overlijden;
 5. door ontzetting krachtens een besluit van het bestuur. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  Bij ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekende brief, onder opgave van redenen, van de ontzetting in kennis gesteld.
  Gedurende een maand na de ontvangst van die brief heeft betrokkene de mogelijkheid van beroep op de ALV. Het beroep dient bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur, te worden ingesteld.
  Indien de ALV besluit de ontzetting ongedaan te maken, dan wel niet binnen drie maanden na het beroep dienaangaande een besluit heeft genomen, wordt het lidmaatschap van het desbetreffende lid als niet geëindigd beschouwd. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies die hij/zij in de vereniging bekleedt.
 6. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het betrokken lid de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

 

Artikel 6.

Leden zijn verplicht:

 1. tot naleving van de statuten en besluiten van de vereniging.
 2. hun contactgegevens en de wijzigingen daarin aan het bestuur op te geven.

 

DONATEURS

Artikel 7.

Onder donateurs worden verstaan: personen, bedrijven en instellingen die door een jaarlijkse financiële bijdrage de vereniging ondersteunen.

 

 

STEMRECHT

Artikel 8.

Alleen leden hebben stemrecht. Ieder meerderjarig lid heeft één stem.

 

VERMOGEN

Artikel 9.

Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door:

 1. contributies en bijdragen – in welke vorm ook – van de leden.
 2. subsidies en donaties van particulieren, overheden en bedrijfsleven.
 3. legaten en erfstellingen.
 4. renten en tegoeden.
 5. overige baten.

Artikel 10.

 1. Leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte door de ALV wordt bepaald, waarbij geldt dat leden die een gemeenschappelijke huishouding voeren, gezamenlijk één gezinsbijdrage betalen. Bij toetreden van een lid in de eerste helft van een verenigingsjaar is het lid de gehele contributie verschuldigd, bij toetreden in de tweede helft van een verenigingsjaar de helft.
 2. Het bestuur kan in bijzondere gevallen vermindering of ontheffing van contributie verlenen.

 

BESTUUR

Artikel 11.

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van dit minimum door de ALV vastgesteld.
 2. Bestuursleden worden uit de verenigingsleden benoemd en ontslagen door de ALV.
 3. Bestuurders worden uitsluitend op persoonlijke titel benoemd en kunnen derhalve slechts natuurlijke personen zijn.
 4. Bestuurders worden benoemd voor een termijn van één jaar en zijn terstond herbenoembaar.
 5. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden door het bestuur onderling geregeld.
 6. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 7. door de dood van de bestuurder;
 8. door aftreden van de bestuurder.
 9. door verhuizing naar buiten het Hargplein door beëindiging van overwegende belangen in het Hargplein;
 10. door ontslag door de ALV;
 11. door ontslag door de rechtbank.
 12. Tot ontslag door de ALV kan slechts worden besloten in een vergadering waarin tenminste drievierde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste tweederde gedeelte van de stemmen.

Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen 14 dagen een schriftelijke stemming gehouden waar vorenbedoeld besluit alsnog kan worden genomen met een meerderheid van tweederde gedeelte van de stemmen, ongeacht het aantal uitgebrachte stemmen.
Deze schriftelijke stemming wordt georganiseerd door 3 van de hiervoor genoemde ter vergadering aanwezige leden.

 1. Indien in het bestuur een vacature is ontstaan, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur kan de vrijgekomen functie laten waarnemen tot de eerstvolgende ALV.
 2. Een aftredend bestuurder is verplicht aan zijn opvolger terstond alle onder zijn berusting zijnde bescheiden en waarden die hij vanwege zijn functie onder zich heeft, af te geven.

 

Artikel 12.

 1. Het volledige bestuur, dan wel tenminste twee bestuursleden tezamen, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
 2. Bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan een bestuurder toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Dit met uitzondering van het gestelde in artikel 19, lid 2.
 3. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, die jaarlijks door de ALV wordt vastgesteld.

 

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 13.

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden dit wenselijk achten, doch tenminste tweemaal per jaar.
 2. Ieder bestuurslid heeft één stem. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen tegen overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 3. Alle bestuursbesluiten worden, voor zover in de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 4. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een der bestuursleden schriftelijke stemming verlangt, in welk geval dit bij ongetekende gesloten briefjes geschiedt. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen zijn van onwaarde; deze stemmen worden bij het bepalen van de uitslag van de stemming niet meegeteld.
 6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
 7. Oproepingen geschieden onder opgave van de te behandelen onderwerpen door of namens de voorzitter.
 8. Zijn alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, ook al zijn de formaliteiten voor oproeping niet in acht genomen, mits dergelijke besluiten worden genomen met algemene stemmen.
 9. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden notulen of besluitenlijsten opgemaakt door de secretaris. De secretaris legt een archief aan van alle relevante documenten.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 14.

 1. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is de hoogste instantie in de vereniging. Aan de ALV komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Zij beoordeelt het door het bestuur gevoerde beleid en geeft volmacht aan het bestuur.
 2. Het bestuur roept de ALV bijeen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, maar tenminste eenmaal per jaar, en wel binnen twee maanden na het afsluiten van het verenigingsj Dit wordt de Jaarlijkse ALV genoemd.
 3. In deze vergadering worden het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester behandeld, en de begroting voor het lopende boekjaar vastgesteld.
 4. Een stemgerechtigd lid kan zich ter vergadering door een medelid doen vertegenwoordigen middels een schriftelijke volmacht. Een stemgerechtigd lid kan niet meer dan 2 medeleden vertegenwoordigen.
 5. Behoudens hetgeen hierna is bepaald ten aanzien van bijzondere besluiten, worden besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
 6. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 7. Het stemmen op de ALV kan zowel hoofdelijk, schriftelijk, als bij acclamatie geschieden. Stemmingen over personen, zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, sub d, en artikel 11, lid 7, dienen altijd schriftelijk te geschieden. Overige stemmingen kunnen, op verzoek van tenminste 10 leden, eveneens schriftelijk plaatsvinden.
 8. Stemming m.b.t. het benoemen van bestuursleden dient schriftelijk te geschieden. Hij of zij die de meerderheid van stemmen verwerft is gekozen.
 9. De voorzitter wordt gekozen door de ALV. Indien er meerdere kandidaten voor de functie zijn wordt de navolgende procedure gevolgd:
 10. bij 2 kandidaten: de persoon die de meerderheid van de stemmen verwerft, is gekozen.
 11. bij meer dan 2 kandidaten:
 • In de eerste stemming wordt bepaald welke twee kandidaten de meeste stemmen hebben verkregen.
 • In de tweede stemming is die persoon gekozen die de meerderheid van de stemmen verwerft.
 1. De ALV benoemt uit de leden twee personen in de Deze personen mogen geen bestuurslid zijn.
 2. De ALV kan een Registeraccountant of Accountant Administratieconsulent benoemen ter controle van de jaarrekening.
 3. Een ALV wordt tevens gehouden, indien tenminste 1/10 van het aantal leden der vereniging dit onder opgave van de te behandelen onderwerpen schriftelijk aan het bestuur verzoekt, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden. Indien binnen 14 dagen na indiening van het verzoek geen bijeenroeping heeft plaatsgevonden, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de ALV bijeenroept of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen nieuwsblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de notulen.

 

Artikel 15.

 1. De leden der vereniging worden tot de ALV door het bestuur tenminste 7 dagen tevoren opgeroepen met korte vermelding van de te behandelen onderwerpen en in te dienen voorstellen.
 2. De ALV wordt voorgezeten door de voorzitter en bij zijn/haar afwezigheid door een der overige bestuursleden.
 3. Van het verhandelde in alle ledenvergaderingen worden door de secretaris van het bestuur of een plaatsvervanger notulen bijgehouden, die in de daaropvolgende ALV door deze vergadering worden vastgesteld.
 4. Tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen; deze zijn ook verbindend voor de minderheid en niet aanwezige leden der vereniging.
 5. Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

KASCOMMISSIE

Artikel 16.

 1. De commissie is samengesteld uit 2 personen; daarnaast is er 1 reserve lid.
 2. De personen worden voor 2 jaar benoemd.
 3. Per jaar treedt 1 persoon af, wiens plaats wordt ingenomen door het reservelid.
 4. De commissie brengt verslag uit aan de ALV en adviseert de ALV over dechargeverlening van het bestuur.
 5. Bij tussentijdse wisseling van penningmeester voert de kascommissie een tussentijdse controle uit.

 

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Artikel 18.

 1. Het boekjaar loopt gelijk aan het verenigingsjaar.
 2. Tijdens de Jaarlijkse ALV zal het bestuur een begroting voor het lopende jaar ter goedkeuring voorleggen aan de ALV.
 3. De penningmeester legt aan de Jaarlijkse ALV rekening en verantwoording af van het door hem in het voorafgaande boekjaar gevoerde beheer, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten van de vereniging met een toelichting, hierna te noemen de jaarrekening.
 4. Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten door de Jaarlijkse ALV strekt het Bestuur tot decharge voor het door haar gevoerde beheer, voor zover dat uit de stukken blijkt.
 5. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan op de stukken melding gemaakt onder opgaaf van de redenen daarvan.
 6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden gedurende de wettelijke termijn te bewaren.

 

UITSLUITINGEN

Artikel 19.

 1. Ingevolge de in artikel 3. omschreven doelstellingen van de vereniging zal de vereniging zich nimmer bezighouden met persoonlijke geschillen tussen bewoners onderling.
 2. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20.

 1. Het bestuur is bevoegd, met instemming van de ALV, een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden geregeld die niet in de statuten zijn opgenomen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is bevoegd, met instemming van de ALV, het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te heffen.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een ALV, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, moet bij de oproeping zijn gevoegd. Dit geschiedt tenminste één maand, doch uiterlijk twee maanden voor de datum van de ALV. Leden kunnen, hetzij persoonlijk tijdens de vergadering, hetzij schriftelijk bezwaar maken tegen de voorgestelde wijziging tot uiterlijk één week voor de ALV. Alle schriftelijke reacties dienen ter vergadering te worden besproken.
  Leden van wie noch schriftelijk, noch ter vergadering bezwaar is ontvangen worden geacht in te stemmen met het voorstel tot wijziging.
 2. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde gedeelte van de stem
 3. Voor wijzigingen kunnen alle artikelen van de statuten in aanmerking komen, uitgezonderd artikel 3 lid 1, en dit lid.

 

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 22.

 1. De vereniging kan alleen worden ontbonden door een besluit van een ALV, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding zal worden voorgesteld. Een afschrift van dit voorstel tot ontbinding moet bij de oproeping zijn gevoegd. Dit geschiedt tenminste één maand, doch uiterlijk twee maanden voor de datum van de ALV. Leden kunnen, hetzij persoonlijk tijdens de vergadering, hetzij schriftelijk bezwaar maken tegen de voorgestelde ontbinding tot uiterlijk één week voor de ALV. Alle schriftelijke reacties dienen ter vergadering te worden besproken.
  Leden van wie noch schriftelijk, noch ter vergadering bezwaar is ontvangen worden geacht in te stemmen met het voorstel tot ontbinding.
 2. Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde gedeelte van de stemmen.
 3. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken en bescheiden aangewezen.
 4. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 5. De vereffening geschiedt door het bestuur voor zover door het bestuur niet een andere vereffenaar wordt benoemd, gehoord de ledenvergadering.
 6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 7. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vereniging is overgebleven wordt besteed zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de vereniging, gehoord de ALV.
 8. Na afloop van de vereffening dienen de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende de wettelijke termijn te worden bewaard door de in lid 3 bedoelde bewaarder.

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 23.

Over alle aangelegenheden betreffende de vereniging die niet in de statuten of het huishoudelijk reglement zijn geregeld, beslist het bestuur, zulks met toetsing achteraf door de ALV.

 

Artikel 24.

Deze statuten zijn vastgesteld in een Algemene Ledenvergadering, gehouden op 26 februari 2015

 

De leden van het Bestuur:

M. Redeke, voorzitter

M.H.P.E. van Geffen-van Stekelenburg,  secretaris

E. Bombeke, penningmeester

N. Hipke-Castelijn, lid

W. Scheelings, lid

 

 

 

 

 

 

De vereniging staat ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 24342479