Over ons

Mogen wij ons even voorstellen.

BEWONERSVERENIGING HARGPLEIN-KETHEL is opgericht op 20 november 2002, in eerste instantie als reactie op het bouwplan van Woonplus voor het appartementen-complex De Nieuwe Harg. De meeste bewoners konden zich vanwege de hoogte en omvang van het gebouw niet vinden in het oorspronkelijke ontwerp. Na uitvoerig overleg tussen bewonersvereniging en Woonplus werd het ontwerp aangepast, met als resultaat een gebouw waar we trots op zijn.

Onze doelstelling is: het bevorderen van een zo goed mogelijk woon- en leefklimaat op het Hargplein en de directe omgeving daarvan, en het behartigen van die belangen van de bewoners die met hun woonsituatie verband houden. Het blad van onze vereniging heet ’t Hargje en verschijnt zodra er nieuws aan de leden te melden is. Op dit moment telt de vereniging 75 leden in de laagbouw en 73 leden in De Nieuwe Harg.

Het bestuur bestaat uit 4 personen t.w.

  • Miriam Redeke, no. 64, voorzitter
  • Koos Boot, no. 119, vice-voorzitter & penningmeester
  • Marlène van Geffen, no. 63, secretaris
  • Ciska van Ditten, no. 76, bestuurslid

Wij nemen deel aan het Wijkoverleg, waarin allerlei zaken aan de orde komen die de woonomgeving betreffen. Hieraan wordt ook deelgenomen door de bewonersvereniging van Tuindorp, de Zwaluwflat, Kethel-Oost en Bijdorp onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van de gemeente Schiedam.

Er bestaat een technische commissie voor onderhoudszaken. Het plan is om op onze internetsite te laten zien wat er in de diverse woningen is vernieuwd/verbouwd en door wie deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. Tevens wordt daarop een waardering gegeven over de uitvoering van de werkzaamheden.

Daarnaast is een burenhulpcentrale actief.

Jaarlijks wordt een gezellige bijeenkomst georganiseerd voor de leden. Zo hebben we een barbecue en een Chinese maaltijd georganiseerd en een middag voor de kinderen.

Tot slot, het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt € 10,- per jaar (2022).
Ons IBAN is: NL33 INGB 0004 9797 94 t.n.v. Bewonersvereniging Hargplein-Kethel

Bij stemmingen geldt 1 stem per huisnummer.

Wilt u verdere informatie of heeft u belangstelling lid te worden, dan kunt u zich opgeven bij Marlène van Geffen, no. 63, tel. 4701230 of via info@hargplein.nl

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website en nieuwsbrieven van de Bewoners Vereniging Hargplein besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze websites of in de nieuwsbrieven wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op de website van de Bewoners Vereniging Hargplein wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten aller tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website of nieuwsbrieven van de Bewoners Vereniging Hargplein opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de Bewoners Vereniging Hargplein.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website of in de nieuwsbrieven van de Bewoners Vereniging Hargplein geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.  Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van de Bewoners Vereniging Hargplein, met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van de Bewoners Vereniging Hargplein te kunnen raadplegen, of met fouten of storingen in de verzending van de nieuwsbrieven. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website en nieuwsbrieven van de Bewoners Vereniging Hargplein verkregen is.