Concept verslag ALV 2023

 

van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Bewonersvereniging HARGPLEIN-KETHEL gehouden op 16 maart 2023 in De Ark.

 

Aanwezige bestuursleden: Miriam Redeke, voorzitter, Marlène van Geffen, secretaris, Koos Boot, penningmeester en vicevoorzitter. Afwezig: Ciska van Ditten, lid.

Verder aanwezig 23 personen, vertegenwoordigend 19 adressen.

Van 4 adressen is bericht van verhindering ontvangen.

 

 1. Opening

Miriam Redeke, voorzitter, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

 1. Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken
 2. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2022 van de secretaris wordt ongewijzigd goedgekeurd.
 3. Het jaarverslag 2022 van de secretaris wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

He bestuur wordt verzocht  bij de gemeente na te vragen hoe de stand van zaken is inzake de door ons ingediende zienswijze inzake de verbouwing van de Rabobank.

Opgemerkt wordt dat ook de laadpalen voor elektrische auto’s parkeerplaatsen kosten,.

 1. Financiën

De contributie wordt veelal te laat betaald.

Voorstel om bij het verzenden van het conceptverslag ALV met nadruk verzoeken om betaling en een factuur mee te sturen.

 • Het financieel jaarverslag 2022.

De penningmeester geeft een korte toelichting op enkele punten waarna het verslag wordt goedgekeurd.

 • Verslag kascommissie: de commissie, bestaande uit Lenie de Visser en Cees van Dalen heeft de stukken gecontroleerd en akkoord bevonden.

De vergadering verleent het bestuur decharge.

 • De begroting 2023 is akkoord.

De penningmeester verwacht geen problemen door de stijgende prijzen.

 • Vaststelling contributie

De contributie blijft € 10,- per adres. Een factuur wordt aan de leden gezonden (zie onderaan verslag).

 • Benoeming leden kascommissie 2023

De kascommissie 2023:  Cees van Dalen blijft aan als lid

Aad Peeters heeft zich in 2022 als reserve lid gemeld. Omdat hij niet aanwezig is zal worden nagevraagd of hij in 2023 lid wil zijn.

Gert-Wim Hazelaar meldt zich als reserve lid.

 1. Bestuur

Ciska van Ditten treedt om gezondheidsredenen af als bestuurslid. Miriam Redeke, Koos Boot en Marlène van Geffen worden opnieuw benoemd.

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Barbara Kobessen als bestuurslid.

 1. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.

Het volgen van een AED-cursus is weer mogelijk.

Degenen die reeds een cursus hebben gevolgd kunnen zich hiervoor aanmelden, maar ook personen die nog geen cursus hebben gevolgd zijn welkom.

Aanmelden kan bij KLIK. Omdat de cursus via De Ark wordt geregeld moet bij aanmelding worden vermeld dat de cursus wordt gevolgd als “vrijwilliger van De Ark”.

Door het Bewonersinitiatief Noord tegen Vliegoverlast RTHA is in het kader van de procedure aanvraag Luchthavenbesluit aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een zienswijze toegestuurd.

Deze zienswijze is door onze Bewonersvereniging  medeondertekend.

De heer Mulder vraagt of er voorrangsregels bestaan voor de oversteek van het Hargplein naar de Zwaluwlaan. Dit zal bij de wijkagent worden nagevraagd.

Tevens zal hierbij melding worden gemaakt van het gat in de weg bij deze oversteek.

Ook verzoekt hij na te gaan of er een parkeerverbod is tegen het hekwerk langs de inrit van de parkeergarage. Als daar geparkeerd wordt is er vaak weinig ruimte om weg te rijden vanuit de bestaande parkeerplaatsen.

 1. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, dankt  de aanwezigen en nodigt hen uit de avond met een drankje af te sluiten.

P.S.

De onder punt 7 gestelde vragen zijn gemeld in het wijkoverleg.

Aad Peeters is toegetreden tot de kascontrole commissie.

­

__________________________________________________________________________________

Factuur ten behoeve van het lidmaatschap bewonersvereniging Hargplein – Kethel

De contributie blijft € 10,- per adres. Gelieve dit bedrag uiterlijk 20 april 2023 over te maken aan:

NL33INGB0004979794 ten name van “Bewonersvereniging Hargplein – Kethel

Gelieve in de omschrijving het huisnummer en jaar op te nemen.

__________________________________________________________________________________